fbpx
 • Dania obiadowe
Smak naszej pizzy, przeniesie was do słonecznej italii...

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego kasparbar.pl

I. Definicje:

 1. Regulamin to niniejszy dokument określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
 2. Sprzedający  to kasparbar.pl
 3. Kupujący osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zamawiającym może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 4. Serwis Internetowy to oprogramowanie wykorzystywane przez Sprzedającego, dostępne pod domeną kasparbar.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może zamówić od Sprzedającego oferowane przez niego jedzenie.
 5. Zamówienie w rozumieniu niniejszego dokumentu, to czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu strony internetowej umieszczonej pod domeną kasparbar.pl, podczas której Kupujący wyraża wolę dostawy zamówionego jedzenia zgodnie z ich opisem oraz ceną.
 6. Płatność  to czynność polegająca na zapłacie ceny za zamówienie, w sposób określony w Regulaminie.
 7. Administrator Danych Osobowych to kasparbar.pl, który jest jednocześnie dostawcą Serwisu Internetowego
 8. Przetwarzający Dane Osobowe w rozumieniu Regulaminu jest Sprzedający.

II. Postanowienia ogólne:

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest Regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Kupujących za pomocą Serwisu Internetowego. Sprzedający i Kupujący zobowiązują się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 2. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej pod domeną kasparbar.pl, odnoszące się do towarów i usług, łącznie z ich cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zakazane jest korzystanie z Serwisu Internetowego przez Kupującego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Sprzedającego. W szczególności Kupujący nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Sprzedającego na jakąkolwiek szkodę majątkową lub wizerunkową.
 4. Rejestracja Kupujących nie jest warunkiem korzystania z Serwisu Internetowego. Umowa może być również zawarta przez niezarejestrowanych Kupujących.
 5. Kupujący oświadcza, że podane przez niego dane, w szczególności adresowe oraz adres email są zgodne, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Kupującego, Sprzedający może niezwłocznie usunąć konto Kupującego oraz zawiadomić odpowiednie organy.
 6. Kupujący w żadnym wypadku nie ma prawa do oddania swoich danych dostępowych osobom trzecim, zwłaszcza hasła. Jeśli osoba trzecia uzyska dostęp do konta Kupującego albo Kupujący podejrzewa inne nadużycie swojego konta, musi o tym natychmiastowo zawiadomić Sprzedającego.
 7. Jeśli są przeprowadzone transakcje za pomocą danych dostępowych Kupującego, Kupujący musi ponieść za nie koszty, jeżeli nie powiadomił Sprzedajacego na czas o utracie swoich danych dostępowych lub o innym nadużyciu.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem skorzystania z usług Serwisu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Kupujący skłądając zamówienie zobowiązuje się podać swoje prawdziwe i kompletne dane wymagane przez System Informatyczny i przyjmuje do wiadomości, że składa zamowienie z obowiązkiem zapłaty.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożenia zamówienia oraz poprawności danych za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. W przypadku braku kontaktu z Kupującym, niepełnych danych, podejrzenia, że dane nie są prawdziwe, należą do osób trzecich lub zastosowana promocja nie należy się Kupującemu, Sprzedający ma prawo Zamówienie anulować za podaniem przyczyny.
 4. Jeśli Kupujący złożył Zamówienie z wykorzystaniem promocji, upustu ceny i innych preferencji, do których nie miał prawa to zobowiązuje się zapłacić pełną cenę. Sprzedający ma prawo do weryfikacji uprawnień Kupujacego do zakupu towaru i usług na preferencyjnych warunkach w trakcie realizacji zamówienia.

IV. Dodatkowe informacje odnośnie Zamówień składanych przez Internet:

 1. Umowę między Kupującym a Sprzedającym uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy Sprzedający potwierdzi Kupującemu, że Zamówienie przyjął do realizacji podajac czas dostawy lub odbioru Zamówienia.
 2. Sprzedający ma prawo anulować Zamówienie w przypadkach:
  1. opisanych w punkcie III Regulaminu
  2. awarii lub ograniczeń technicznych lub organizacyjnych u Sprzedającego uniemożliwiającej realizację Zamówienia;
  3. wystąpienia braku odpowiednich środków lub produktów do wykonania Zamówienia, którego Sprzedający nie mógł przewidzieć mimo zachowania należytej staranności.
  4. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie zamieścić informację na stronie internetowej kasparbar.pl mówiącej o występujących ograniczeniach lub braku możności realizacji Zamówień.
  5. Sprzedający potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji wyświetlając Kupującemu odpowiednią informację na ekranie urządzenia, na którym Kupujący dokonał Zamówienia. Dodatkowo Kupujący otrzyma stosowną wiadomość emailem. Wykonanie przez Sprzedającego jednej z wymienionych czynności jest jednoznaczne ze skutecznym przekazaniem Kupującemu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
  6. Podany czas realizacji Zamówienia należy traktować jako planowany i jego przekroczenie do 80% nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji Zamówienia i nie stanowi podstawy do reklamacji.

V. Formy płatności

 1. Kupujący składajac Zamówienie wybiera jedną z dostępnych form płatności.
 2. W przypadku dokonania zapłaty przez sieć internet (kartą lub szybkim przelewem) Sprzedający potwierdzi Kupującemu przyjęcie zamówienia do realizacji tylko wtedy, gdy środki otrzyma lub otrzymanie ich zostało zagwarantowane. Dokument potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Kupującego nie jest wystarczający.
 3. W przypadku, gdy Sprzedający anuluje Zamówienie (kartą lub szybkim przelewem) zobowiązuje się otrzymane środku zwrócić Kupującemu w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych.
 4. Na żądanie Kupującego, Sprzedający wystawi fakturę sprzedaży VAT w terminie przewidzianym ustawowo.
 5. W przypadkach pytań lub wątpliwości Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej, które dostepne są na stronie internetowej kasparbar.pl.

VI. Prawo odstąpienia od umowy przez Kupujacego

 1. Przed spełnieniem świadczenia przez Sprzedającego Kupujący może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu w którym Sprzedający przystąpił do realizacji Zamówienia.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązuje się poinformować Sprzedającego w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny ze Sprzedającym nie dłużej niź 5 minut od potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Sprzedajacy wyrazi na to zgodę.
 3. Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za pomocą Internetu środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych.

VII Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym Zamówieniu, Kupujący poinformuje Sprzedającego niezwłocznie o zastaniałem fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Reklamacja Kupującego zostanie rozpatrzona do 14 dni od powzięcia o niej informacji. Kupujący zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w drodze elektronicznej.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedającego, który jest jednocześnie Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest kasparbar.pl, który jest jednocześnie dostawcą Serwisu Internetowego.
 3. Przetwarzający Dane Osobowe przetwarza powierzone dane na podstawie i w zakresie zgodnym z umową z Administratorem Danych Osobowych.
 4. Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Administrator Danych Osobowych zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Administrator Danych Osobowych lub Przetwarzający Dane Osobowe mogę przesyłać Kupującemu informacje handlowe tylko wtedy, gdy wyraził na to zgodę w formularzu Zamówienia składanego przez Internet.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

IX. Postanowienia końcowe:

 1. W celu poprawnej realizacji usług niezbędne jest posiadanie przez Kupującego dostępu do sieci internet oraz aktywnego adresu e-mail.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia publikacji. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu Internetowego.
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupujacego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy